Mr Snuggleton’s bear-napper revealed.

Happy Birthday Eddie